plansza informacyjna

Projekty

fundusze

 

W kwietniu 2021 roku AUTO - TUR Marek Biernacki podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu o przyznanie dofinansowania na grant pn.: „Rozwój przedsiębiorstwa AUTO-TUR Marek Biernacki poprzez ulepszenie usług w zakresie diagnostyki i naprawy pojazdów ciężarowych, autobusów i samochodów dostawczych”.
Celem grantu jest Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LSR poprzez ulepszenie usług w przedsiębiorstwie AUTO-TUR Marek Biernacki. W ramach dofinansowania zostały zakupione: piaskarko–oczyszczarka, kompresor wysokociśnieniowy, zestaw diagnostyczny z oprogramowaniem i komputerem, generator azotu z wyciągiem azotu, automatyczna stacja do obsługi i diagnostyki klimatyzacji autobusów busów i ciężarówek oraz myjkę ciśnieniową. Wartość grantu 36 165,64 zł. Kwota dofinansowania 30 740,00 zł. Grant jest sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.